Všeobecné podmienky súťaže
na facebookovom a instagramovom profile Taskahned.sk

1/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné podmienky súťaže na Facebooku a Instagrame (ďalej len „Podmienky“) stanovujú záväzné práva a povinnosti účastníkov súťaže na Facebookovom a Instagramovom profile Taška hneď www.facebook.com/taskahned.skwww.instagram.com/taskahned.sk / (ďalej len „Profil“).

2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť PRINTSTEP s.r.o. so sídlom Jičínska 226/17, 130 00 Praha 3, IČ: 27947807, DIČ: CZ27947807 (ďalej len „Usporiadateľ“).

3. Usporiadateľ je oprávnený na Profil podľa svojho uváženia umiestniť príspevok (ďalej len „Súťažný post“), ktorého obsahom je informácia o možnosti zúčastniť sa súťaže (ďalej len „Súťaž“) a vyhrať v súlade s týmito Podmienkami vecnú cenu.

2/ PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a to iba raz. Uvedením relevantného komentára k Súťažnému postu sa osoba stáva účastníkom súťaže (ďalej len „Účastník“) a vyjadruje svoj súhlas s Podmienkami v aktuálnom znení.

2. Pravidlá Súťaže sú stanovené v konkrétnom Súťažnom poste. Tieto pravidlá spravidla zahŕňajú súťažnú otázku alebo úlohu, označenie ceny/cien pre víťaza Súťaže a dobu trvania Súťaže (ďalej len „Pravidlá súťaže“).

3. Komentáre pod Súťažným postom, ktoré Usporiadateľ dostane po skončení Súťaže, nebudú do Súťaže zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu konania Súťaže podľa vlastného uváženia aj bez predchádzajúceho oznámenia.

3/ PRINCÍP SÚŤAŽE

1. Výhercom Súťaže sa môže stať Účastník, ktorý žiadnym spôsobom neporuší Podmienky a bude vybraný podľa Pravidiel súťaže, stanovených v konkrétnom Súťažnom poste.

4/ CENY

1. Výpočet cien a ich počet je uvedený v konkrétnom Súťažnom poste.

5/ UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Údaj o účasti Účastníka v Súťaži je Usporiadateľ oprávnený uchovávať po dobu až 3 mesiacov od ukončenia Súťaže. Po uplynutí tejto lehoty Usporiadateľ údaje o Účastníkovi znehodnotí.

6/ OCHRANA PRÁV TRETÍCH OSÔB

1. Každý Účastník je povinný vystupovať na Facebooku a Instagrame sám za seba a dbať na oprávnené záujmy a práva tretích osôb, najmä vo vzťahu k ich osobným údajom a právam na ochranu osobnosti. Uvedením komentára na Facebookovej a Instagramovej stránke Usporiadateľa dáva Účastník Usporiadateľovi jasne najavo, že splnil podmienky tohto odseku, a že súhlasí s tým, že úplne zodpovedá za porušenie týchto práv.

7/ PODMIENKY UDELENIA CENY A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

1. Výhercom sa stane Účastník, ktorý bude vybraný podľa pravidiel Súťaže, stanovených v Súťažnom poste (ďalej len „Výherca“). Súťaž môže mať podľa konkrétnych pravidiel jedného alebo viacerých Výhercov.

2. Usporiadateľ bude po vyhodnotení Súťaže informovať Výhercu o výhre pod Súťažným postom a zároveň prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku a Instagrame.

3. Právo na cenu Výhercovi zaniká v prípade akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok.

4. Udelené ceny zo strany Usporiadateľa sú neprenosné. Na ceny nie je právny nárok.

5. Nie je možná výmena ceny za hotovosť ani výmena za inú cenu či službu.

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť náhradné ceny.

7. Rozhodnutia Usporiadateľa sú konečné a Účastník nemá právny nárok na žiadny opravný prostriedok proti takémuto rozhodnutiu. Usporiadateľ nie je povinný poskytovať vysvetlenie svojich rozhodnutí či postupov či o týchto rozhodnutiach a postupoch akokoľvek komunikovať s Účastníkom.

8/ PREDANIE CIEN

1. K odovzdaniu cien môže dôjsť najmä doručením ceny poštovou zásielkou na adresu oznámenú Výhercom, alebo aj iným spôsobom na základe predchádzajúceho dohovoru Usporiadateľa a Výhercu.

2. Cena, ktorá sa vráti Usporiadateľovi alebo ktorá nemôže byť odovzdaná Výhercovi (napr. aj z dôvodu neposkytnutia adresy Výhercu Usporiadateľovi), bude u Usporiadateľa ponechaná po dobu 14 dní od doby, kedy bol Výherca o výhre informovaný. Výherca je povinný v tejto lehote kontaktovať Usporiadateľa, aby si mohol výhru prevziať. Pokiaľ Výherca v tejto lehote 14 dní Usporiadateľa nekontaktuje, nemá už ďalej Usporiadateľ povinnosť výhru Výhercovi poskytnúť. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a povinnosť voči osobe, ktorá sa o výhru neprihlásila.

9/ ZODPOVEDNOSŤ Usporiadateľa

1. Zodpovednosť Usporiadateľa za výsledky Súťaže je obmedzená týmito Podmienkami. Usporiadateľ nie je viazaný pri vyhodnotení Súťaže žiadnym názorom, podnetom či pripomienkou zo strany Účastníkov či tretích osôb ani nie je povinný svoje rozhodnutie akokoľvek vysvetľovať.

2. Usporiadateľ pri organizovaní Súťaže a pri vyhodnotení Súťaže koná v dobrej viere, že všetky informácie, poskytnuté Účastníkmi Súťaže (vrátane ich e-mailovej adresy alebo kontaktného telefónu), sú pravdivé. V prípade, že na základe nepravdivo poskytnutých informácií dôjde k poškodeniu práv tretích osôb, nepreberá Usporiadateľ zodpovednosť za porušenie týchto práv.

10/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Usporiadateľ nezodpovedá za udalosti mimo svojej kontroly a za udalosti, ktoré nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, najmä udalosti mimo kontroly Usporiadateľa, majúce vplyv na kvalitu či spôsob doručenia ceny.

2. Usporiadateľ bude nakladať s poskytnutými osobnými údajmi Účastníkov v súlade so zverejnenými zásadami spracovania osobných údajov a s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov - GDPR. Poskytnuté osobné údaje bude spracovávať Usporiadateľ za účelom prevádzky, vyhodnotenia a uzavretia Súťaže. Poskytnuté osobné údaje bude Usporiadateľ spracovávať po dobu od začatia Súťaže do doby 3 mesiacov po skončení tejto Súťaže.

3. Usporiadateľ je oprávnený v prípade podozrenia na porušenie Podmienok Účastníkom alebo v prípade skutočného porušenia Podmienok Účastníkom, všeobecne záväzných právnych predpisov, práv tretích osôb alebo v prípade podozrenia na konanie či skutočného konania Účastníkov v rozpore s dobrými mravmi a oprávnenými záujmami tretích osôb tohto Účastníka vylúčiť zo Súťaže, a to bez predchádzajúceho oznámenia. Proti rozhodnutiu Usporiadateľa o vylúčení Účastníka zo Súťaže nie je opravný prostriedok.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky, a to k dátumu oznámenia takej zmeny. V takom prípade nové znenie Podmienok nahrádza existujúce znenie, a to k dátumu účinnosti nového znenia.

5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek bez náhrady ukončiť na základe oznámenia aj pred dátumom uvedeným v Súťažnom poste. V takom prípade nie je Usporiadateľ povinný vykonať vyhodnotenie Súťaže ani udeliť ceny.

6. Tieto Podmienky a právne vzťahy z nich vyplývajúce a ďalšie právne vzťahy vzniknuté medzi Usporiadateľom a Účastníkom za dobu trvania Súťaže alebo v súvislosti s ňou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.5.2023