Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného od spoločnosti

PRINTSTEP s.r.o., so sídlom Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 27947807, DIČ: CZ27947807

zapísaná v obchodnom registre vedeným u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 128622

Adresa pro doručovanie:
PRINTSTEP s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 - Hostivař

Telefónne číslo: +421 220 861 380

Kontaktný e-mail: info@taskahned.sk

1. Zodpovednosť predávajúceho za vady

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar je odovzdaný v zjednanom množstve, kvalite a prevedení a sú k nemu priložené príslušné doklady nutné pre jeho používanie.

Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. 

Vadu tovaru musí kupujúci vytknúť bez zbytočného odkladu potom, kedy mal možnosť tovar prehliadnuť a vadu zistiť. Vadu je možné vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, a to aj v prípade tzv. skrytých vád, kedy lehota určená vo vete druhé ustanovenie § 2112 odst. 1 občianskeho zákonníku sa na tieto prípady nepoužije. 

Na tovar nie je kupujúcim – podnikateľom poskytovaná záruka za kvalitu. 

2. Práva z chybného plnenia 

Pokiaľ je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo podľa svojej voľby na:

- Dodanie novej alebo chýbajúcej veci
- Odstránenie vady opravou veci
- Primeranú zľavu z kúpnej ceny
- Odstúpenie od zmluvy.

Voľbu podľa predchádzajúceho odstavca je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu potom. Uskutočnenú voľbu nie je možné bez súhlasu predávajúceho zmeniť. Pokiaľ nie je voľba vykonaná bezodkladne, má kupujúci práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

Pokiaľ je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemá kupujúci v prípade, že nemôže tovar vrátiť v stave, v akom ste ho obdržali (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 OZ). 

3. Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatria, pokiaľ:

- o vade pred prevzatím veci vedel; alebo pokiaľ

- vadu sám spôsobil.

Nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

- opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním;

- vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržanie návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná. 

Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu majetku a tovarov, ktoré budú zapríčinené neodborným zachádzaním, či zneužitím tovarov, poprípade nedbalosťou. 

4. Postup pri reklamácii

Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia vady. 

Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

- Pre rýchlejšie vybavenie je možné predávajúceho vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne.

- Doručenie reklamovaného tovaru (inak než na dobierku, ktorú predávajúci nie je povinný prevziať) na adresu provozovny: PRINTSTEP s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 – Hostivař.

Pri posielaní je nutné tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu, či zničeniu. 

K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, pokiaľ bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci zakúpenie tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vyriešeniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamžikom uplatnenia reklamácie je okamžik, kedy bol predávajúcemu oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci. 

Doručené reklamácie vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 20. 6. 2018.