Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.taskahned.sk (ďalej len „webové rozhranie“)

Správca osobných údajov:

PRINTSTEP s.r.o., so sídlom Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 27947807, DIČ: CZ27947807, zapísaná v obchodnom registri vedeným u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 128622

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Adresa pre doručovanie: PRINTSTEP s.r.o., Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

Telefónne číslo: +421 220 861 380

Kontaktný e-mail: info@taskahned.sk

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s Vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.  

1. Úvodné ustanovenie

1.1 Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a zákonom č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

1.2 Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú predovšetkým (avšak nie výlučne):

- Identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského účtu;

- Kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska alebo sídlo firmy (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, emailová adresa;

- Ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie obdobné informácie.

2. Získavanie a využívanie osobných údajov 

2.1 Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete predovšetkým pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri vytvorení užívateľského účtu. Pokiaľ príde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže ďalej prichádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2 Na akom základe a pre aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

- Osobné údaje zadané pri dopytovaní (predovšetkým prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávania tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzatvorenia a plnení zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (predovšetkým evidenčnej povinnosti, archivácie daňových dokladov apod.) a na základe nášho oprávneného záujmu pre účely ochrany našich právnych nárokov. 

- Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe plnení zmluvy a výlučne za účelom umožnenia prístupu správy a vedení užívateľského účtu. 

- Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre posielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru obdobného tomu, ktorý ste si od nás objednali. Posielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.

- Pokiaľ nám k tomu potvrdeniu na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, predovšetkým pri vyplnení objednávky alebo pri založení užívateľského účtu spracovávať za účelom posielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili (napríklad zverejnenie recenzie na webovom rozhraní). Pokiaľ ste mladší 16 ako rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.

- Vašu e-mailovú adresu a informáciu o vami zakúpenom tovare môžeme využiť na základe nášho oprávneného záujmu za účelom kontroly a zlepšovania našich služieb a nášho tovaru a zisťovanie vašej spokojnosti, a to prostredníctvom služby ,,Overené zákazníkmi“ spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Vaša e-mailová adresa bude predaná spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., a to za účelom poslania hodnotiaceho dotazníku v rámci služby ,,Overené zákazníkmi“. Pokiaľ tento hodnotiaci dotazník vyplníte, spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. pre nás nasledovne vytvorí vyhodnotenie vašej spätnej väzby. Tento dotazník vám bude na e-mailovú adresu poslaný po uskutočnení nákupu v intervaloch určených spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. a môžete v ňom hodnotiť kvalitu našich služieb a produktov. Posielanie hodnotiacich dotazníkov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom.

- Ak súhlasíte s predaním osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu, prepošleme informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou spoločnosti Seznam.cz. Tá ich tak môže použiť k získaniu nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Predané osobné údaje budú dodržané len po dobu nevyhnutnú k tomuto použitiu. 

- Osobné údaje získavané prostredníctvom súboru cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete príslušným nastavením vášho internetového prehliadača). Osobné údaje získavané prostredníctvom súboru cookies využívame predovšetkým pre účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje k inému účelu, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu. 

2.3 Na akú dlhú dobu údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci dopytovania a objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame len po dobu nevyhnutnú pre splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov. 

Pokiaľ nám dáte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov (napríklad odoslaním recenzie) alebo pokiaľ využívame vašu e-mailovú adresu pre posielanie obchodných oznámení v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar podobný tomu, ktorý vám bol poskytnutý. 

3. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi 

3.1 Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov 

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (t.j. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. 

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

- prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;

- písomne formou dopisu zaslaného na našu doručovaciu adresu;

- v prípade obchodných oznámení – spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maily obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom). 

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním. 

3.2 Právo na prístup k osobným údajom 

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a predovšetkým k nasledujúcim informáciám:

- účel spracovania;

- kategórie spracovávaných osobných údajov;

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;

- doba, po ktorú budú osobné údaje uložené. 

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a predaním týchto ďalších kópií. 

3.3 Právo na opravu

Pokiaľ sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, t.j. opravu nepresných údajov a/alebo doplnení neúplných údajov.

3.4 Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame pre účely priameho marketingu, vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať. 

3.5 Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, pokiaľ:

- osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané;

- ste odvolali súhlas so spracovávaním;

- ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov;

- osobné údaje boli spracovávané protiprávne.

Pokiaľ neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6 Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ:

- popierate presnosť svojich osobných údajov;

- je spracovanie protiprávne a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;

- už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov;

- vznesiete námietku proti spracovania.

Pri obmedzení spracovania sme len oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vašim súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov. 

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť. 

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

3.7 Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich predanie inému správcovi osobných údajov.

3.8 Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného dokladu. 

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, predovšetkým na Úrad pre ochranu osobných údajov (//www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo. 

Pokiaľ sa predovšetkým vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českú republiku v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

4. Správa a spracovanie osobných údajov

4.1 Kto vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, aký je nutný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje predávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom alebo ďalším osobám, ktoré sa podieľajú na splnení zmluvy, či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám zodpovieme taktiež na základe vášho dotazu. Vaše osobné údaje nebudú predávané do štátov mimo Európsku úniu, ledaže to bude nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto predávania stanovenými nariadením. 

Vaše osobné údaje spracováva predovšetkým:

- Geis CZ s.r.o., IČO: 44567359;

- PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798.

4.2 Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

5. Súbory cookies

5.1 Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súboru cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači. 

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania. 

5.2 Aké cookies a pre aké účely ich webové rozhranie využíva

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prehliadaní webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, pokiaľ ich nezmažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

- Cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;

- Nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;

- Výkonnostné cookies -  slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozrahnia (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní apod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

- Cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, než je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;

- Funkčné cookies – slúžia k personalizácii obsahu prostredníctvom zapamätania prihlasovacích údajov, geolokácie apod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;

- Cielené a reklamné cookies – slúžia k zobrazovaniu cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo nich; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

5.3 Používané služby pracujúci s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies. 

Pokiaľ vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Tieto zásady sú platné a účinné od 20. 5. 2018.