Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod (ďalej len obchodné podmienky) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu TAŠKAHNED.sk umiestneného na webovom rozhraní www.taskahned.sk (ďalej len webové rozhranie) alebo iným spôsobom medzi spoločnosťou

PRINTSTEP s.r.o.
so sídlom Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3
IČ: 27947807
DIČ: CZ27947807
zapísanej v obchodnom registri vedeným u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 128622

Adresa pre doručovanie:
PRINTSTEP s.r.o.
Jičínská 226/17
130 00 Praha 3

Telefonne číslo: +421 220 861 380
Kontaktný e-mail: info@taskahned.sk

ako predávajúcim

a právnickou osobou alebo podnikateľom – fyzickou osobou

ako kupujúcim

(obidvaja ďalej spoločne tiež len ako „zmluvné strany“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Obchodné podmienky v súľade s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy o predaji produktov či ďalšej zmluvy tu uvedenej (ďalej spoločne len ako „zmluva“) prostredníctvom webového rozhrania alebo iným spôsobom, ktorý predávajúci aktuálne ponúka. 

1.2 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné zjednať v zmluve. Odchýlne dojednania v zmluve majú vždy prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť, či doplňovať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkomZásadami ochrany osobných údajov a podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní, najmä občianskym zákonníkom. 

1.3 Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku, iba ak by sa zmluvné strany vyslovene dohodli na inom jazyku. 

1.4 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, a na právnicke osoby. Na zmluvy uzatvorené so spotrebiteľom sa tieto obchodné podmienky neuplatnia.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo samostatného výkonu svojho povolania a súhlasí s tým, aby s nim bolo ako s podnikateľom jednané. V prípade pochybností je predávajúci povinný požadovať, aby kupujúci preukázal, že je podnikateľom, a to napr. uvedením identifikačného čísla alebo zaslaním výpisu zo živnostenského registra. Bez tohoto preukázania nie je predávajúci povinný zmluvu uzatvoriť.

1.5 Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Na webovom rozhraní je uvedený zoznam produktov, vrátane popisu hlavných vlastností a jednotlivých položiek. Prezentácia produktov uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzatvorenie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal objednávku, a aby prišlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim.

2.2 Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania, e-mailom, osobne, či iným spôsobom, ktorý predávajúci akceptuje. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaných produktov (prípadne číselné označenie produktov), počet kusov produktov, zvolený spôsob platby a dopravy, a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko, či názov spoločnosti, identifikačné číslo, dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu).

2.3 Kupujúci berie na vedomie, že produkty je možné objednať minimálne v takom množstve, ktoré je uvedené u každého jednotlivého produktu. 

2.4 Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku povtrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť. 

2.5 Zmluva je uzatvorená okamžikom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho. Pokiaľ by k prijatiu neprišlo, je zmluva uzatvorená okamžikom, kedy bude kupujúcim uhradená celá kúpna cena alebo kedy boli predávajúcim dodané objednané produkty, podľa toho, čo nastane skôr.

2.6 Pri osobnom podaní objednávky je zmluva uzatvorená písomne s podpismi oboch strán, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú súčasťou písomnej zmluvy v tom rozsahu, aký písomná zmluva výslovne neupravuje. 

2.7 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50 % z ceny produktov.

3. Dodacie podmienky

3.1 Tovar bude dodaný v súlade s údajmi uvedenými v objednávke. Miestom dodania tovaru je podľa výberu kupujúceho adresa uvedená v objednávke, poprípade sídlo predávajúceho. V prípade, že spôsob doručenia kupujúci v objednávke nezvolí, má sa za to, že kupujúci súhlasí s dodaním tovaru v sídle predávajúceho. 

3.2 Cena dodania tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru. Cena dodania tovaru sa stanoví podľa platného cenníka zvoleného dopravcu, poprípade podľa cenníka predávajúceho, zverejnenom na webovom rozhraní. 

3.3 Doba dodania tovaru bez dodatočnej potlače je spravidla 10 dní od odoslania objednávky, pokiaľ nebude kupujúcim v objednávke stanovená dlhšia doba pre dodanie tovaru. Pokiaľ nie je možné dodať tovar do 10 dní od odoslania objednávky, bude predávajúci o predĺžení dodacej doby pre dodanie tovaru kupujúceho vopred informovať. V prípade dodávky tovaru s individuálnou potlačou, či tovar vyrobený na zákazku sa dohodne doba dodania individuálne.

3.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže rozdeliť dodávku tovaru do niekoľkých častí, najmä s prihliadnutím k množstvu objednávaného tovaru. Termín dodania každej jednotlivej dodávky tovaru bude kupujúcemu oznámený v dostatočnom predstihu pred dodaním tovaru. 

3.5 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Potrebnými dokladmi sú hlavne návody na použitie, certifikáty a ďalšie dokumenty nezbytné pre prevzatie a používanie tovaru. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom jazyku. 

3.6 Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru po dobu prepravy. Cenu dopravy aj poistenia je povinný hradiť kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje predanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare. 

3.7 Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady okamžite oznámiť dopravcovi. O závadách bude spísaný protokol. Pokiaľ nie je spísaný protokol o závadách, stráca kupujúci nároky, ktoré plynú z porušeného obalu tovaru. 

3.8 Bezodkladne po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar. Je povinný skontrolovať najmä počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade, zistenia nesúľadu je povinný oznámiť to predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu poslať predávajúcemu spolu s oznámením závady, najlepšie oznámením vady v Dodacom liste, ktorý obdrží pri dodaní tovaru. 

3.9 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. Pri porušení tejto povinnosti, alebo v prípade, že bude potrebné doručovať opakovane, alebo iným než dohodnutým spôsobom, je kupujúci povinný hradiť predávajúcemu náklady spojené s takýmto doručovaním. 

V prípade, že tovar kupujúci bezdôvodne neprevezme, uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000 Kč.

3.10 Vlastnícke právo ku každej jednotlivej dodávke tovaru nadobúda kupujúci prevzatím tejto dodávky tovaru. 

4. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu vedľa ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

- v hotovosti pri zaslanom tovare na dobierku alebo pri osobnom odbere (nie je možné pri individuálnej potlači tašiek);

- platobnou kartou pri osobnom odbere (nie je možné pri individuálnej potlači tašiek);

- platobnou bránou GoPay (nie je možné pri individuálnej potlači tašiek);

- bezhotovostne prevodom na náš bankovný účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky). 

Predávajúci je oprávnený neumožniť platenie tovaru po dodaní tovaru. V prípade dôvodných pochybností o platobnej schopnosti kupujúceho je predávajúci oprávnený kedykoľvek jednostranne upraviť spôsob úhrady kúpnej ceny, najmä skrátením doby splatnosti a požadovaním úhrady kúpnej ceny pred dodaním tovaru. 

4.2 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požadovať úhradu vopred vo forme zálohy do výšky až 100 % kúpnej ceny tovaru.

4.3 Kúpna cena je splatná v lehote 15-tich dní od prevzatia tovaru, alebo od prevzatia jednotlivej dodávky tovaru, pokiaľ sa strany nedohodnú na kratšiu dodaciu lehotu. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamžikom pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Cena tovaru bude kupujúcemu vyúčtovaná po obdržaní potvrdeného dodacieho listu, a to prostredníctvom daňového dokladu, prostredníctvom tohoto dokladu vystaví predávajúci kupujúcemu celkovú cenu tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu. 

4.4 Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním Kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.5 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamžiku úhrady všetkých splatných záväzkov kupujúceho. 

4.6 Platba tovaru je možná v českých korunách (CZK) alebo v EUR.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu pre tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (pokiaľ kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

5.2 Predávajúci je naďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou ceny tovaru dlhšie než 15 dní.  

5.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci z dôvodu výlučne na strane predávajúceho v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie než 60 dní od dohodnutého dňa dodania, a toto nenapraví ani potom, čo bol k náprave písomne vyzvaný kupujúcim, v dodatočnej lehote 10 dní. 

5.4 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadom tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

5.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť vyhotovené písomne a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronickou cestou elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpeniu druhej zmluvnej strane. 

5.6 Pokiaľ bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy účinnosť.

6. Práva z chybného plnenia

6.1 Podmienky uplatnenia práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačným poriadkom

7. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

7.1 Pri dohadovaní zmluvy a jej plnenia môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ich dôvernosť vyplýva z ich povahy (jedná sa najmä o informácie o finančných pomeroch, marketingu, organizácii predávajúceho, výskumu a vývoja druhej strany, informácie o technickom charaktere, údaje týkajúce sa zákazníkov alebo potenciálnych klientov, obchodných postupov, projektov a zámerov, cenovej politiky). Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:
- uchovávať ako dôverné;
- neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
- nevyužiť ich k inému účelu, než k plneniu zmluvy;
- nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.
 

7.2 Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho vytvárať kópie podkladov predaných mu kupujúcim. 

7.3 Pri porušení článku 7.1 a 7.2 týchto obchodných podmienok uhradí kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100.000,- Kč. 

8. Registrácie na webovom rozhraní 

8.1 Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu má povinnosť kupujúci uchovávať v tajnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou. 

Informácie uvedené pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri jeho založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môže predávajúci bez náhrady zrušiť. V prípade zmien v údajoch kupujúceho doporučuje predávajúci vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte. 

8.2 Prostredníctvom užívateľského účtu môže kupujúci predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadne ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní. 

8.3 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci má právo užívateľský účet kupujúceho bez náhrady zrušiť, pokiaľ prostredníctvom účtu kupujúceho dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

9. Ochrana autorských práv, zodpovednosť a používanie webového rozhrania

9.1 Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmie meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez súhlasu predávajúceho, či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní. 

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a společností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. 

9.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém. 

Pokiaľ sa pri používaní webového rozhrania kupujúci dopustí akéhokoľvek nezákonného či neetického jednania, je predávajúci oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť kupujúceho prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá jednaním kupujúceho podľa tohoto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške. 

Predávajúci upozorňuje na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dojsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. 

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. 

10.2 Kupujúci súhlasí s tým, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúci nemá nárok na jednostranné započítanie svojích pohľadávok voči predávajúcemu proti pohľadávkam predávajúceho na úhradu kúpnej ceny alebo iné platby podľa zmluvy alebo týchto obchodných podmienok. Ďalej nemá kupujúci právo na prevod pohľadávok voči predávajúcemu na tretiu osobu.

10.3 Žiadne ustanovenia týchto obchodných podmienok stanovujúcich úroky z omeškania alebo zmluvnú pokutu nevylučuje nárok na náhradu škody. 

10.4 Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované s konečnou platnosťou u Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho poriadku tromi rozhodcami. Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že súhlasia s tým, aby sa v prípade, že bude kupujúcim zaplatený zvýšený poplatok za urýchlené konanie, konalo toto urýchlené konanie v lehote podľa § 30 ods. 1 písm. a) Rádu Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky. Miestom konania rozhodcovského riadenia bude Praha a konanie bude vedené v českom jazyku.

10.5 Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 20. 5. 2018.